Az ügyfélfogadás rendje:             

A képzésre jelentkezőt az autósiskola ügyintézője, a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatja.

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig 8:00 - 17:00 óráig.

 

Tanfolyamra való felvétel módja:

A jelentkezés alkalmával a jelentkező a Jelentkezési lap megfelelő részeit az ügyfélszolgálat közreműködésével kitölti és aláírja. A képzőszerv irodavezetője a beírt adatok alapján köteles ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, és a beírtak alapján a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, a jelentkezőt tájékoztatni kell és a tanfolyamra való beiskolázást fel kell függeszteni. A járművezetői tanfolyamra való felvétel során a képzőszerv a tanulóval írásbeli szerződést köt. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

 

A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával vagy küldje el a start@startokatas.eu email címre:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya

 

Tanfolyamra beiratkozhat, aki:

A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 14. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

 

"AM", "A" és "B" kategóriák együtt tartott elméleti óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 16 óra

Járművezetés elméletek: 8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

 

A feltüntetett időtartamok az adott feladatok gyakorlásához fordítandó minimális óraszámot jelentik. Iskolánk további 12 vizsgafelkészítő órával egészíti ki az oktatást a sikeres vizsga érdekében. A kötelezőn felüli 12 felkésztő óráért tandíjat nem számítunk fel. Az elméleti oktatás hétköznapi tanfolyam esetén hetente kétszer (kedd – csütörtök), hétvégi tanfolyam esetén hetente kétszer (szombat – vasárnap) napi 4 tanóra, két tanóra között legalább 10 perc szünettel. Az elméleti foglalkozásokon a részvétel kötelező.

 

Megengedett hiányzás az egész elméleti tanfolyam ideje alatt 2 óra (kötelező óraszám 10 %-a). Amennyiben a tanuló 2 óránál többet hiányzik, azt konzultáció keretén belül köteles pótolni. Mivel a hétközi és hétvégi, nyáron a délelőtti és délutáni tanfolyamok párhuzamosan folynak, ezért a másik tanfolyamon lehetséges egyes témakörök pótlása. Ebben az esetben a tanuló elméleti vizsgára csak az elmulasztott órák pótlása után bocsátható.

 

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • Az előírt életkornál (14. életév) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb. A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,

 • Az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el;

 • Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.

 • Az elméleti tandíjat és vizsgadíjat befizette.

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára és az addig befizetett tan- és vizsgadíjai elvesznek.

 

GYAKORLATI VEZETÉS OKTATÁSA CSAK SIKERES ELMÉLETI VIZSGA UTÁN KEZDHETŐ MEG!

 

Gyakorlati oktatáshoz segédmotoros kerékpárt az Autósiskola biztosít.

Típusai:   KYMCO  segédmotoros kerékpár

 

A vezetési gyakorlat oktatásán és vizsgán a tanuló részt vehet saját tulajdonában lévő – segédmotoros kerékpárjával, ha az megfelel a közlekedésbiztonsági és műszaki előírásoknak. A Kormányrendelet szerint a vizsgaigazoláson megjelölésre kerül, hogy automata sebességváltóval vagy kézzel működtetett tengelykapcsoló karral rendelkező járművön tette le a vizsgát.

 

A gyakorlati vezetésre és a vizsgára az előírt öltözékben jelenjenek meg: bukósisak, szemüveg, protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorokkal), protektoros dzseki (dzsekibe illeszthető könyök- és gerincprotektorokkal), magas szárú, zárt cipő vagy csizma!

 

A gyakorlati oktatás tanórájának időtartama 50 perc/tanóra. Gyakorlati oktatáson a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat (100 km) teljesíteni kell.

 

Hiányzás pótlása: a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni. A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 

A vezetési gyakorlat minimális óraszámai:

Alapoktatás: 4 óra

Városi vezetés: 6 óra

Forgalmi vizsga: 1 óra

 

Járműkezelési vizsgára bocsátható, aki:

Sikeres elméleti vizsgát tett. Kötelező járműkezelési gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette. A vizsgadíjat befizette.  

 

Forgalmi vizsgára bocsátható aki:

14. életévét betöltötte. Sikeres járműkezelési vizsgát tett. A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését valamint a kötelező menettávolságot – 100 km-t - a vizsga napjáig teljesítette. A vizsgadíjat befizette.

 

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele: a sikeres forgalmi vizsga.

 

A forgalmi vizsgát a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

Ha a sikeres KRESZ vizsgától számított két éven belül a tanuló nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, tehát tanulmányait nem fejezi be, akkor az addig befizetett tandíjai, valamint az addig levezetett órái elvesznek. A képzést, újabb tanfolyamra való beiratkozás után, elölről kezdheti.

 

Két éven belüli öt sikertelen forgalmi vizsga után kötelező a Pályaalkalmassági vizsgálat.

PÁV vizsgálatra jelentkezés: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap

Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot a tanuló nem vállalja, az első vizsgától számított elévülési két év után újrakezdheti a tanfolyamot.

 

A tanulónak joga van:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv Vállalási feltételeit.

 • A képzést megszakítani.

 • Titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.

 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés időpontját.

 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.

 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni.

 

A tanuló kötelességei:

 • A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.

 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.

 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.

 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.

 • A szerződésben rögzített adatai vagy bármely, a jelentkezéshez és vizsgákhoz bemutatott okmányának változását 8 napon belül írásban bejelentetni az autósiskolának

 

Mit vezethetsz "AM" kategóriás vezetői engedéllyel?

Segédmotoros kerékpár, a 16. életév betöltésétől állati erővel vont jármű, kerti traktor.

 

Vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Vezetői engedélyt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (elsősegély kártya); ha van, már meglévő vezetői engedély.

 

A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

Nem magyar állampolgár esetén: minimum fél éves érvényes tartózkodási engedély meglétének igazolására van szükség.

Vizsgaigazolás: alap esetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

Az ”AM” kategóriás vezetői engedély a 16. életév betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 

Felnőttképzési Szerződés módosításának, bontásának feltételei

Többletköltségek felmerülése esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk (pl: üzemanyag áremelés, energia-áremelés, infláció).

 

A tanuló bonthatja a szerződést, ha a jogszabályban meghatározott képzési időt túllépte.

 

Áthelyezését kérheti másik képzőszervhez, ha panasza van az oktatóra vagy a képzőszervre. Amennyiben a tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, szakmai sérelem érte és panaszát az iskolavezető nem tudja orvosolni, úgy joga van a tanulmányait más képzőszervnél folytatni. A ”Képzési igazolás” nyomtatványt a Tanuló kérésére 3 munkanapon belül ki kell állítani, a kiállítás megtagadásával a tanuló másik képzőszervhez történő áthelyezését megakadályozni nem lehet. A 18 éven aluli tanuló kérelmét és igazolását a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia.

A nyomtatványon igazolni kell, hogy a tanuló a járművezetői tanfolyam melyik szakaszáig jutott el. A kérelmező számára a Képzési igazolásból két példányt át kell adni. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a fel nem használt befizetett díjakat visszafizetjük. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat.

 

Az iskola bonthatja a szerződést, ha a tandíjat és vezetési óradíjat a tanuló elmulasztja fizetni, szándékosan kárt okoz, elmulasztja a hiánypótlást, panasz van a tanulóra.

 

 

 

Moped - AM kategória