1. Képző szerv neve: START Oktatási és Szolgáltató Kft.

     A Társaság rövidített neve: START Oktatási Kft.

     Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 8.

    

 

2. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

    Cégjegyzékszám: 20-09-067596

    Képzési engedély száma: ZA/KV/NS/A/15/6/2006.

    Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételi száma: E-2014/2014

 

3. Iskolavezető neve: Pálné Péter Eszter

    Iskolavezetői azonosító: 11091                

    Mobilszáma: +36 30 2883746

    e-mail: petereszter@startoktatas.eu

 

4. Ügyfélfogadó: 8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 8.

    Rutinpálya: 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84/A

    Bü oktatás helyszíne: 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 116.

 

5. Ügyfélfogadás időpontjai: hétfőtől péntekig: 8:00 – 17:00          

    Ügyfélfogadó telefonszáma: +36 30 435-1875

    Honlap: www.startoktatas.hu      

    E-mail: start@startoktatas.eu

 

6. Tanfolyamra való felvétel módja:

A tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet személyesen jelentkezni. 18. évét be nem töltött tanuló szerződésének megkötéséhez szülői aláírásra van szükség. A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával: személyi igazolvány, lakcímkártya, 8 ált. iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, jogosítvány (ha van); mentességet igazoló okmány (ha van), vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt); vizsgaigazolás (ha van). A képző szerv tájékoztatja a tanulót, hogy esetenként a képzés gyakorlati és/vagy elméleti részét alvállalkozó útján közvetített szolgáltatásként biztosítja.

 

7. Előírt PÁV alkalmassági vizsgálat:

Pályaalkalmassági vizsgálat: Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) szükséges gépjárművezetői gyakorlatból a két éven belüli, azonos kategóriában 5. sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez minden kategóriából. PÁV vizsgálatra jelentkezés: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap

 

8. Tanfolyamra történő felvétel és elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

Tanfolyamra az jelentkezhet, aki a 24/2005 (IV.21) GKM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglalt feltételeknek megfelel. 

 

Az elméleti tanfolyamra való felvétel és vizsgára bocsátás feltételei: jelentkezés korhatár előtt fél évvel; elméleti vizsga a korhatár előtt 3 hónappal; forgalom (AM kategóriából járműkezelés) vizsga a korhatár betöltésével; alapfokú iskolai végzettség (AM kategóriából az írni, olvasni tudás), motoros tapasztalattal való jelentkezéshez az „előéletet” bizonyító vezetői engedély, A1/B kategóriához érvényes B kategóriás jogosítvány, C kategóriához érvényes B kategóriás jogosítvány (Külföldön a 21. életév betöltése után vezethet.), CE és D kategóriához nem kezdő érvényes B kategóriás jogosítvány és C kategóriás jogosítvány vagy vizsgaigazolás (Külföldön a CE kategóriával a 21. életév betöltése után, a D kategóriával a 24. életév betöltése után vezethet.)

 

Vizsgára bocsátás feltételei a tanfolyamra történő felvétel feltételein túl: meglévő vezetői engedély; egészségi alkalmasság – orvosi vizsgálat (AM kategóriához nem szükséges, A1, A2, A, B kategóriákhoz 1. csoportú orvosi igazolás, C, CE, D kategóriákhoz 2. csoportú orvosi igazolás), Alapfokú iskolai végzettség (eredeti bizonyítvány, közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példány, személyazonosító okmányába saját jogon szerzett doktori cím van bejegyezve (hatóságnak bemutatni))

 

Külföldön kiállított oklevél illetve bizonyítvány esetében: eredeti okmány és annak hiteles fordítása, a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a KAV által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban; magyar hatóság által hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, tájékoztatás vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi

 

Elméleti vizsgára bocsátható: aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, a vizsgára bocsátás Rendeletben előírt feltételeinek megfelel (a tanfolyamkezdéstől az első vizsgaeseményig kevesebb, mint 9 hónap telt el). Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 

Elsősegélynyújtó tanfolyam és vizsga: A vezetői engedély kiadásának feltétele a sikeres elsősegélynyújtás vizsgát tanúsító okirat bemutatása. Az elsősegélynyújtás tanfolyam az autósiskola szervezésében is elvégezhető. Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtó a vizsga díja: 12.100 Ft. Felmentést adó bizonyítvány (ha van) másolatát a közlekedés nyilvántartó hatóságnál be kell mutatni.

 

9. Tanfolyam:

Óraszámok

 

 

 

 

Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. Két elméleti órát össze lehet vonni. A biztonsági üzemeltetés óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. Két órát össze lehet vonni. A gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll. Két gyakorlati órát egyben is meg lehet tartani. Az e-learning tanfolyam programját a tanuló a következő időhatárokkal használhatja minden kategóriában: 90 nap/60 óra.

 

10. Járműhasználat

Oktatásra – és vizsgára - csak az iskolával szerződésben álló oktatót és annak járművét lehet választani. Tanuló által biztosított járművel - kivéve motor - az iskola az oktatást és a vizsgáztatást nem vállalja.

 

 

 

 

 

11. Hiányzás, pótórák

Megengedett hiányzás tantermi elméleti oktatáson: a kötelező óraszám 10%-ánál kevesebb. Gyakorlati oktatáson: a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat teljesíteni kell.

Hiányzás pótlása: a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni; tantermi elméleti pótóra ingyenes, és a következő azonos kategóriájú tanfolyam azonos órája időpontjában megtartható; e-learning pótóra 30 nap/10 óra idővel elérhető a fizetési feltételek szerint.

A gyakorlati vezetés és vizsga esetében, amennyiben a vezetés vagy a vizsga az oktató vagy a képző szerv hibájából hiúsult meg, úgy az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie. Ha a vezetési óra vagy a vizsga az ügyfél miatt maradt el, akkor a díjtáblázat szerinti óra- és vizsgadíjat kell megfizetni. A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 

12. Költségek, pénzügyi feltételek

 

A pótvizsgák díjai megegyeznek az alap vizsgadíjakkal. A vizsgadíjat meg nem jelenés esetén is meg kell fizetni. A vizsgadíjak a képző szerv és a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (továbbiakban KAV) között létrejött szerződés alapján az iskola ügyfélfogadójában fizetendők, mely díjakat az iskola továbbítja a KAV felé. A befizetésről a tanulónak az iskola állít ki számlát. Tan- és vizsgadíjat tilos közvetlenül az oktatónak átadni. Szolgáltatást, oktatást csak a befizetést követően biztosítunk. A vizsgadíjak befizetése legkésőbb a vizsga időpontja előtt 14 nappal esedékes, melynek késedelmes teljesítése esetén a Tanuló vizsgára történő kiírása nem lehetséges. Amennyiben a vizsga a KAV hibáján kívül eső ok miatt hiúsult meg, új vizsgát a vizsgadíj újbóli megfizetésével lehet tenni.

 

Részletfizetés lehetséges.

I. részlet: az elméleti tanfolyam díja és az elméleti vizsgadíj

II. részlet: a járműkezelés/rutin vizsga díja és járműkezelés/rutin órák díja, továbbá C, CE, D kategória esetén a biztonsági üzemeltetés tanfolyam előtt be kell fizetni annak tan- és vizsgadíját

III. részlet: a forgalmi vizsga díja és a forgalmi órák díja

 

Bármilyen típusú fizetés elmaradás esetén a tanuló tanfolyamra, vizsgára nem jelenthető. Amennyiben az autósiskola az iskolavezető engedélyével méltányosságból a tartozás ellenére vezetteti, illetve vizsgára jelenti a tanulót, a tanuló a levezetett óra illetve vizsga után köteles tartozását kiegyenlíteni. Az elméleti és a biztonsági üzemeltetés tanfolyam tandíja a tanfolyam elindulása után nem változik és nem is kérhető vissza. Az autósiskola nem köteles felhívni a tanuló figyelmét az esedékes befizetésekre, mert a tanuló is köteles befizetéseit számon tartani. Személyes érdeklődésére az ügyfélfogadóban, nyitvatartási időben természetesen tájékoztatjuk az eddig befizetett díjairól. Vita esetén a felmutatott, kiállított számlák a mérvadóak. A díjak átutalással is teljesíthetők.

 

13. Mentesítés

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat – az „A” és „B” kategória, továbbá az „A1”, „A2” és „B1” alkategória kivételével – a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi. A mentesítések körét a Képzési rendelet 3. melléklet 4. 1. 4. 2. tartalmazza.

 

14. Tanuló áthelyezés, képzési igazolás

Képzési igazolás kiadása a képzés megszakításával, az addig elvégzett oktatásról írásbeli kérésre, 3 munkanapon belül kiadható. A 18 éven aluli tanuló kérelmét és igazolását a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia. A 3 példány első példánya a kiállító iskolánál marad, két példányt a tanuló a befogadó képző szervnek adja át, amely 10 munkanapon belül továbbítja azt a vizsgaközpontnak. A képzési igazolás kiadásával egyidőben – írásos kérelemre – a fel nem használt befizetett díjakat visszafizetjük. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza elméleti, illetve biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tandíjat, illetve a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat.

 

15. Oktatási helyszínek

Elméleti oktatás: Nagykanizsa, Arany J.u. 8.

AM, A1, A2 és A gyakorlati alapoktatás: Nagykanizsa, Csengery u. 84/A

C, CE és D kategória gyakorlati alapoktatás: Nagykanizsa, Petőfi u. 116.

Személygépkocsi kategória gyakorlati oktatása során a találkozó helye: Nagykanizsa, Arany J. u. 8.

Előzetes megbeszélése alapján a tanuló és a gyakorlati oktatója a oktatás talalkozójának a helyét módosíthatják.

E-learning (ETitan) programot üzemeltető elérhetősége: +361/577 0222,  h-cs: 8-18, p:8-17

 

16. Engedélyező hatóság:           

Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő út 44-50.)

Felügyeletet ellátó hatóság: Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Nyugat-dunántúli Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály (8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.) Tel: 06 92/549-080

 

17. Jogok, kötelezettségek

A tanuló jogai:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képző szerv Vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani.
 • Titoktartást követelni a képző szervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • A tanuló 24 órával kezdés előtt mondhatja le a vezetést. Meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni. Amennyiben dupla gyakorlati óra volt megbeszélve és mind a kettőről hiányzik a tanuló, úgy mind a kettő óra díját meg kell, hogy fizesse.
 • A vizsgát a tanuló a képző szerv felé a vizsga előtt legkésőbb 8 munkanappal mondhatja le. Későbbi értesítés illetve meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat a tanulónak meg kell fizetni.
 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés helyét és időpontját.
 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.
 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni külön indoklás nélkül.

 

A tanuló kötelességei:

 • A képző szerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.
 • Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • A gyakorlati oktatás során használt járművek és az elméleti oktatás során használt eszközök, tansegédletek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért felelősséget vállalni, azokat megfizetni.
 • A szerződésben rögzített adatai vagy bármely, a jelentkezéshez és vizsgákhoz bemutatott okmányának változását 8 napon belül írásban bejelentetni az autósiskolának. Az első KRESZ vizsgája után változott adatait a vizsgaközpontnak is köteles bejelenteni.

 

Gyakorlati oktatás esetén:

 • Kisebb hiba elhárítása, például kerékcsere, izzócsere, amely 30 percnél kevesebb időt vesz igénybe, az oktató felügyeletével és segítségével az ügyfél feladata végrehajtani és a gyakorlati időbe beleszámít. Hasonló eset például az üzemanyag felvétele is, de egy ügyfélnél ez egy-két esetnél többször nem fordulhat elő. Ha a hiba elhárításához 30 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani, és az ügyfelet egy másik időpontban teljes 50 perces vezetési órával kárpótolni kell.
 • Az oktatással eltöltött időt, az órák számát, az óra jellegét és a levezetett km-t a vezetési kartonon rögzítik és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik a vezetés elején és végén is. A vezetési karton az autósiskola tulajdona, amit az oktató az órák során mindig magánál tart.
 • A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat.
 • Tehergépkocsi és pótkocsi rakfelületén, továbbá motorkerékpár hátsó ülésén oktatás és vizsga közben személy nem szállítható.
 • A vizsga során a járműben a vizsgázó, az oktató, az iskolavezető és az ellenőrzésre, vizsgáztatásra jogosult személyek tartózkodhatnak.
 • Ha a „B” kategóriás tanuló forgalmi vizsgája harmadjára is sikertelen, akkor a tanulónak lehetőséget biztosít az iskolavezető, hogy a következő 2 vezetési órát egy másik oktatónál vezesse le. Az órák levezetését követően a tanuló jogosult eldönteni, melyik oktatónál folytatja a vezetést.
 • Felhívjuk az „AM”, „A1”, „A2” és az „A” kategóriás tanulók figyelmét, hogy a gyakorlati vezetésre és a vizsgára a Rendelet 3. melléklete által előírt öltözékben jelenjenek meg: bukósisak, szemüveg, protektoros hosszúnadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorokkal), protektoros dzseki (dzsekibe illeszthető könyök- és gerincprotektorokkal), magas szárú, zárt cipő vagy csizma!

 

18. Vezetői engedély kiadása

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt az kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (elsősegély kártya); már meglévő vezetői engedély (ha van). A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

Nem magyar állampolgár esetén: minimum fél éves érvényes tartózkodási engedély meglétének igazolására van szükség.

Vizsgaigazolás: alapesetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

 

19. Amit a vizsgáról tudni kell

 • Vizsgák helyszíne (eltérő tájékoztatás hiányában): Nagykanizsa, Fő u. 24.
 • Az ügyfélnek a vizsga helyszínén a számára kiírt időpont előtt legalább 10 perccel kell megjelennie.
 • Vizsgán az ügyfélnek igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő érvényes okmányok alkalmasak: személyi igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, illetve diákigazolvány 14 éves korig.
 • A meglévő vezetői engedélyt vagy vizsgaigazolást a vizsgára magával kell vinnie.
 • Aki a vizsgán bármely tárgyból nem felelt meg, az a vonatkozó szabályzat előírásai szerint tehet pótvizsgát.
 • Az első elméleti vizsgának a tanfolyam megkezdésétől 9 hónapon belül meg kell történnie.

 • Pótvizsgázni a sikertelen vizsga után leghamarabb 3 munkanappal lehet.

 • A tanulónak sikeres elméleti vizsgát kell tennie a tanfolyam megkezdésétől 12 hónapon belül.

 • Az egyes járműkategóriákhoz tartozó sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Ha a vizsgázó a meghatározott időtartam alatt nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

 • Elméleti vizsga alól mentes tanuló a vezetési karton érvényesítésétől számított 12 hónapon belül sikeres forgalom vizsgát kell, hogy tegyen.

 • Ha a vizsgázó a sikeres KRESZ vizsgától számítva 2 éven belül nem fejezi be sikeresen a vizsgákat, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a teljes tanfolyam megismétlése után tehet.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggeszti annak, aki:

 • Személyazonossága vagy személyi adatai tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte.
 • A biztonsági ellenőrzés és üzemeltetési, a járműkezelési, a rutin- vagy a forgalmi vizsgán a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg.
 • A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával, ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.
 • Az objektív értékelést ellehetetleníti, vagy a vizsga eredményét befolyásoló, illetve meg nem engedett segédeszközt (pl. mobiltelefon) használ.

 

SIKERES FELKÉSZÜLÉST ÉS VIZSGÁT KÍVÁNUNK!

 

 

Pálné Péter Eszter

iskolavezető

Vállalkozási feltételek