Személygépkocsi - B kategória

Mit vezethetsz "B" kategóriás vezetői engedéllyel?

A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezetőülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van. Az ilyen gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló járműszerelvény. Az ilyen gépkocsiból és nehézpótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehézpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonógépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot.

Valamint: segédmotoros kerékpár, mezőgazdasági vontató és pótkocsija, lassú jármű és nehézpótkocsija, kerti traktor, állati erővel vont jármű.

 

Az ügyfélfogadás rendje:             

A képzésre jelentkezőt az autósiskola ügyintézője, a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatja.

Ügyfélfogadó: 8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 8.

Ügyfélfogadás időpontjai: hétfőtől péntekig: 8:00 – 17:00          

Ügyfélfogadó telefonszáma: +36 30 435-1875

 

Tanfolyamra való felvétel módja:

A jelentkezés alkalmával a jelentkező a Jelentkezési lap megfelelő részeit az ügyfélszolgálat közreműködésével kitölti és aláírja. A képzőszerv irodavezetője a beírt adatok alapján köteles ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, és a beírtak alapján a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. Amennyiben akadályozó körülmény merül fel, a jelentkezőt tájékoztatja és a tanfolyamra való beiskolázást fel kell függeszteni. A járművezetői tanfolyamra való felvétel során a képzőszerv a tanulóval írásbeli szerződést köt. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

 

Tanfolyamra beiratkozhat, aki:

A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 17. életévét betöltötte vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

 

A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat hozza magával vagy küldje el a start@startokatas.eu e-mail címre:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya,
 • 8 ált. iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány,
 • orvosi alkalmasságit a háziorvostól (1 fokú 1 csoportú)
 • vezetői engedély (ha van); mentességet igazoló okmány (ha van), vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt); vizsgaigazolás (ha van)

 

"AM", "A" és "B" kategóriák együtt tartott elméleti óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 16 óra

Járművezetés elméletek: 8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

 

A feltüntetett időtartamok az adott feladatok gyakorlásához fordítandó minimális óraszámot jelentik. Az elméleti oktatás hétköznapi tanfolyam esetén hetente kétszer (általában kedd – csütörtök), hétvégi tanfolyam esetén hetente kétszer (szombat – vasárnap) napi 4 tanóra, két tanóra között legalább 10 perc szünettel. Az elméleti foglalkozásokon a részvétel kötelező. Nyáron a délelőtti és délutáni tanfolyamok váltják egymást hetente három alkalommal (általában hétfő - szerda - péntek)

 

Az elméleti képzésen a hiányzás nem megengedett. Ebben az esetben a tanuló elméleti vizsgára csak az elmulasztott órák pótlása után bocsátható. A 15 percen túli képzés esetén az adott napra tervezett tanórákat hiányzásként kell adminisztrálnia az oktatónak. Az elméleti oktatás előtti távozást az oktató szintén adminisztrálja és annak pótlása kötelező. A tantermi elméleti pótóra ingyenes, és a következő azonos kategóriájú tanfolyam azonos órája időpontjában megtartható. 

 

Az elméleti képzés online formába is elvégezhető. E-learning pótóra 30 nap/10 óra idővel elérhető a fizetési feltételek szerint.

 

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • Az előírt életkornál (17. életév) legfeljebb 3 hónappal fiatalabb.

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte.

 • Az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el.

 • Az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton megfelelt (1 fokú 1 csoportú orvosi alkalmassági a háziorvostól), és azt a vizsgajelentésig a képzőszerv ügyfélszolgálatán leadta.

 • A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és ezt eredeti dokumentummal, vagy annak közjegyző vagy kiállító által hitelesített példányával, illetve személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel igazolni tudja. 

 • Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.

 • Az elméleti tandíjat és vizsgadíjat befizette.

 

Amennyiben a tanuló a tanfolyam megkezdésétől számított 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára és az addig befizetett tan- és vizsgadíjai elvesznek.

 

GYAKORLATI VEZETÉS OKTATÁSA CSAK SIKERES ELMÉLETI VIZSGA UTÁN KEZDHETŐ MEG!

 

A sikeres elméleti vizsga után a tanuló választhat gyakorlati oktatót, ill. autótípust. Oktatók (startoktatas.eu)

 

A vezetési gyakorlat minimális óraszámai:

Alapoktatás: 9 óra

Városi vezetés: 14 óra

Országúti /autópályán való vezetés: 4 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga: 1 óra

 

A gyakorlati oktatás tanórájának időtartama 50 perc/tanóra. Az éjszakai vezetési gyakorlat a Kormányrendelet által meghatározott időpontokban (éjszaka) történhet. Gyakorlati oktatáson a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat (580 km) teljesíteni kell.

 

A gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni. A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra leadását az oktatótól. A pótórákra ugyanazok a szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 

A gyakorlati vezetés és vizsga esetében, a vezetés vagy a vizsga az oktató vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg, úgy az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie. Ha a vezetési óra vagy a vizsga az ügyfél miatt marad el, akkor a díjtáblázat szerinti óra- és vizsgadíjat kell fizetnie a tanulónak.

 

Forgalmi vizsgára bocsátható, aki:

A tantervben kötelezően előírt és feladatonként meghatározott órák levezetését, valamint a kötelező menettávolságot – 580 km-t – a vizsga napjáig teljesítette.  A levezetett gyakorlati órák tandíjait és a vizsgadíjat befizette.

 

A forgalmi vizsgát a sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül kell letenni.

 

Ha a sikeres KRESZ vizsgától számított két éven belül a tanuló nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, tehát tanulmányait nem fejezi be, akkor az addig befizetett tandíjai, valamint az addig levezetett órái elvesznek. A képzést, újabb tanfolyamra való beiratkozás után, elölről kezdheti.

 

Két éven belüli öt sikertelen forgalmi vizsga után kötelező a Pályaalkalmassági vizsgálat.

PÁV vizsgálatra jelentkezés: https://vizsgakozpont.hu/p%C3%A1v

Amennyiben ezt a PÁV vizsgálatot a tanuló nem vállalja, az első vizsgától számított elévülési két év után újrakezdheti a tanfolyamot.

 

A tanulónak joga van:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv Vállalási feltételeit.
 • A képzést megszakítani.
 • Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • A tanuló 24 órával kezdés előtt mondhatja le a vezetést. Meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni. Akkor dupla gyakorlati óra volt megbeszélve és mind a kettőről hiányzik a tanuló, úgy mind a kettő óra díját meg kell, hogy fizesse.
 • A vizsgát a tanuló a képzőszerv felé a vizsga előtt legkésőbb 8 munkanappal mondhatja le. Későbbi értesítés, illetve meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat a tanulónak meg kell fizetni.
 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés helyét és időpontját illetően.
 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.
 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni külön indoklás nélkül.

 

A tanuló kötelességei:

 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani.
 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.
 • Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • A gyakorlati oktatás során használt járművek és az elméleti oktatás során használt eszközök, tansegédletek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért felelősséget vállalnak, azokat megfizetni.
 • A szerződésben rögzített adatok napon belül minden, a jelentkezéshez és a vizsgához bemutatott okmányának változását 8 napon belül bejelenti az autósiskolának. Az első KRESZ vizsgája után változott adatait a vizsgaközpontnak is köteles bejelenteni.

 

Kezdő vezető:

A nemzetközi kategóriában szerzett vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel az "A" kategóriára és az "A1" alkategóriára érvényesített bejegyzéssel utas nem szállítható, a "B" kategóriára érvényesített bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható. A vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 

Vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (közúti elsősegély kártya); már meglévő vezetői engedély (ha van). A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

 

Vizsgaigazolás: alap esetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

 

Felnőttképzési Szerződés módosításának, bontásának feltételei:

Többletköltségek felmerülése esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk (pl: üzemanyag áremelés, energia-áremelés, infláció).

 

A tanuló bonthatja a szerződést, ha a jogszabályban meghatározott képzési időt túllépte.

 

Áthelyezését kérheti másik képzőszervhez:

Ha a Tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, szakmai sérelem érte és a panaszt az iskolavezető nem tudja orvosolni, úgy joga van a tanulmányait másik képzőszervnél folytatni. Az áthelyező (Képzés igazolás) 3 munkanapon belül kiállításra kerül, ha a START Oktatási Kft. által már teljesített szolgáltatás ellenértékét teljes egészében a Tanuló megfizette. A képzőszervtől való kijelentkezés esetén 20.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díj költséget számolunk fel a Tanulónak. A képzési igazolás kiadásával egyidőben – kérelemre – a fel nem fizetett díjakat visszafizetjük. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza elméleti tandíjat, valamint a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat.

 

Az iskola bonthatja a szerződést, ha a tandíjat és vezetési óradíjat a tanuló elmulasztja fizetni, szándékosan kárt okoz, elmulasztja a hiánypótlást, panasz van a tanulóra.