Autóbuszvezető - D kategória

Elméleti képzésünk e-learning formában folyamatos!

Mit vezethetsz "D" kategóriás vezetői engedéllyel?

Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény, valamint: segédmotoros kerékpár, mezőgazdasági vontató és pótkocsija, lassú jármű és nehéz pótkocsija, kerti traktor, állati erővel vont jármű.

 

Az ügyfélfogadás rendje:             

A képzésre jelentkező az autósiskola ügyintézője, a teljes képzési szolgáltatás és a vizsgára bocsátás feltételeiről szóló tájékoztatása.

Ügyfélfogadó:  8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 8.

Ügyfélfogadás időpontjai:  hétfőtől péntekig: 8:00 – 17:00          

Ügyfélfogadó telefonszáma:  +36 30 435-1875

 

Tanfolyamra való felvétel módja:

A jelentkezés alkalmával a jelentkező a Jelentkezési lap megfelelő részeit az ügyfélszolgálat közreműködésével kitölti és aláírja. A képzőszerv irodavezetője a beírt adatok alapján köteles ellenőrizni, hogy a jelentkező megfelel-e a beiskolázási feltételeknek, és a beírtak alapján a vizsgára bocsátás és a vezetői engedély kiadása nem ütközik-e akadályba. Itt akadályozó körülmény merül fel, a jelentkezőt tájékoztatni kell és a tanfolyamra való beiskolázást fel kell függeszteni. A járművezetői tanfolyamra való felvétel során a képzőszerv a tanulóval írásbeli szerződést köt. 

 

A beiratkozáshoz kérjük, az alábbi dokumentumokat magával vagy küldje el a  start@startokatas.eu  email címre:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya,
 • 8 ált. iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány,
 • B vagy C kategóriás vezetői engedély
 • mentességet igazoló okmány (ha van), vezetéstől való eltiltó határozat (ha volt); vizsgaigazolás (ha van)

 

Tanfolyamra beiratkozhat, aki:

 • A megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül megszabott 21. életet betöltötte vagy annál fél évvel fiatalabb.
 • Érvényes "B" vagy ”C” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik.
 • Felmentés esetén csatolja a felmentés alapjául szolgáló okirat fénymásolatát.
 • Az előzetes egészségi alkalmassági 2. csoportú orvosi vizsgálat megfelelő, vagy az érvényes vezetői engedélybe van jegyezve a 102 kód
 • nem lehet kezdő vezető

 

"D" kategória elméleti óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 8 óra

Járművezetés elmélete: 7 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 7 óra

 

"D (B)" - C kategóriás vezetői engedély nélkül - kategória elméleti óraszámai:

Közlekedési ismeretek: 10 óra

Járművezetés elmélete: 8 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 8 óra

Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás: 6 óra

 

Tantermi képzés esetén az elméleti oktatás legfeljebb napi 4 óra lehet, az órai időszakban 45 perc (10 perc szünetekkel). Az elméleti foglalkozásokon a kötelező részvétel. Ebben az esetben a tanuló elméleti vizsgára csak az elmulasztott órák pótlása után bocsátható. Tantermi képzést megfelelő létszám esetén indítunk.

 

A tanulónak lehetősége van távoktatásban, e-learning keretében értékelni az elméleti képzést.

E-learning formában a képzés indítása a regisztráció pillanatától indul.

 

 

A tanulónak lehetősége van távoktatásban,

e-learning keretében megvizsgálni az elméleti képzést.

 

Elméleti vizsgára bocsátható, aki:

 • Az előírt életkornál (21. életév) legfeljebb 3 hónap fiatalabb.

 • A tanfolyam elméleti részét igazoltan vizsgálta.

 • Az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől kevesebb, mint kilenc hónap telt el;

 • Az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton megfelelt (1 fokú 2 csoportú orvosi alkalmassági a háziorvostól) és azt a vizsgajelentésig a képzőszerv ügyfélszolgálatán leadta.

 • A közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséget megszerezte, és ezt az eredeti dokumentummal, vagy annak közjegyző vagy kiállító által hitelesített példányával, illetve személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel igazolni tudja. 

 • Vizsgától való eltiltás hatálya alatt nem áll.

 • Az elméleti tandíjat és vizsgadíjat befizette.

 

Külföldön kioklevél illetve bizonyítvány esetében: eredeti okmány és hiteles fordítása, a hiteles fordítás nem kötelező, ha az vagy bizonyítvány adottságában és annak megfelelően szerepel a KAV által kijelölt „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban; magyar hatóság hozott elismerő határozat, honosítási záradék, hatósági bizonyítvány, hatósági igazolás, felső tájékoztatás vagy három hónapnál nem volt oktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolás, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány Magyarországon a legalacsonyabb alapfokú végzettséget igazolja vagy meglétét előfeltételezi.

 

Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét nem igazolja, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve a vizsgaigazolás nem állítható ki.

 

Ez a tanuló a tanfolyam kezdetétől 12 hónapon belül nem tesz sikeres elméleti vizsgát, csak a teljes tanfolyam megismétlését követő ismételt elméleti vizsgára és az addig befizetett tan- és vizsgadíjai elvesznek.

 

GYAKORLATI VEZETÉS OKTATÁSA CSAK SIKERES ELMÉLETI VIZSGA UTÁN KEZDHETŐ MEG!

 

A gyakorlati oktatáshoz autóbuszt az Autósiskola biztosít.

Típusa: MAN

 

"D" kategória vezetési gyakorlat minimális óraszámai:

Rutin vizsgára felkészítő oktatás: 4 óra

Városi vezetés: 14 óra

Országúti vezetés: 6 óra

Forgalmi vizsga: 2 óra

Kötelező menettávolság 550 km.

 

"D (B)" - C kategóriás vezetői engedély nélkül - kategória gyakorlati minimális óraszámai:

Rutin vizsgára felkészítő oktatás: 4 óra

Városi vezetés: 20 óra

Országúti vezetés: 10 óra

Éjszakai vezetés: 2 óra

Forgalmi vizsga: 2 óra

Kötelező menettávolság 850 km.

 

Gyakorlati oktatáson a kötelezően előírt minimális óraszámokat és menettávokat teljesíteni kell. A gyakorlati oktatás tanórájának végén 50 perc/tanóra . Az országúti vezetés országúton kell, hogy történjen. 

Hiányzás esetén a gyakorlati órák pótlását az oktatóval kell egyeztetni. A felkészültség függvényében az oktató javasolhatja pótóra vásárlását. A tanuló is kérheti pótóra vezetését az oktatótól. A pótórákra érvényes szabályok és pénzügyi feltételek érvényesek, mint az alapórákra.

 

Rutin vizsgára bocsátható, aki:

Valamennyi elméleti vizsgatárgyból sikeres vizsgát tett. Kötelező rutin gyakorlatot a vizsga napjáig teljesítette. A vizsgadíjat befizette. 

 

Forgalmi vizsgára bocsátható aki: 

 • 21. életévét betöltötte.
 • A tantervben kötelezően előírt "D" kategória esetén 18 óra; "D (B)" - C kategóriás vezetői engedély nélkül - kategória esetén 28 óra teljesített.
 • A vizsgadíjat befizette.

 

A forgalmi vizsgát a sikeres elméleti vizsgától két éven belül kell letenni.

 

Ha a sikeres KRESZ vizsgától két éven belül a tanuló nem tesz sikeres forgalmi vizsgát, tehát tanulmányait nem fejezi be, akkor az addig befizetett tandíjai, valamint az addig levezetett órái elvesznek. A képzést, újabb tanfolyamra való beiratkozás után, elölről kezdheti.

 

Két éven belüli öt sikertelen forgalmi vizsga után kötelező a Pályalkalmassági vizsgálat.

PÁV vizsgálati bejelentkezés:  https://vizsgakozpont.hu/p%C3%A1v

Ezt a PÁV vizsgálatot a tanuló nem vállalja, az első vizsgától elévülési két év után újrakezdheti a tanfolyamot.

 

Egy tanulónak joga furgon:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv  Vállalási feltételeit .
 • A képzést megszakítani.
 • Titokt követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
 • A tanuló 24 órával kezdés előtt mondhatja le a vezetést. Meg nem jelenés esetén az aktuális óradíjat a tanulónak meg kell fizetni. Akkor dupla gyakorlati óra volt megbeszélve és mind a kettőről hiányzik a tanuló, úgy mind a kettő óra díját meg kell, hogy fizesse.
 • A vizsgát a tanuló a képzőszerv felé a vizsga előtt legkésőbb 8 munkanappal mondhatja le. Későbbi értesítés, illetve meg nem jelenés esetén a vizsgadíjat a tanulónak meg kell fizetni.
 • Ésszerű határok között egyeztetni a gyakorlati oktatóval a vezetés helyét és időpontját szerint.
 • Az autósiskolával szerződésben álló oktatók közül oktatót választani.
 • Gyakorlati oktató cseréjét kérni külön indoklás nélkül.

 

A tanuló kötelességei:

 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és bettartani.
 • Elméleti és gyakorlati foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktató utasításait követni.
 • Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni.
 • A gyakorlati oktatás során használt járművek és az elméleti oktatás során használt eszközök, tansegédletek nem rendeltetésszerű használatából adódó károkért felelősséget vállalnak, azokat megfizetni.
 • A szerződésben rögzített adatok napon belül minden, a jelentkezéshez és a vizsgához bemutatott okmányának változását 8 napon belül bejelenti az autósiskolának. Az első KRESZ vizsgája után változott adatait a vizsgaközpontnak is köteles bejelenteni.

 

Vezetői engedély kiadása:

A vezetői engedély kiadásának szabályozása a 326/2011 (XII. 28.) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló Korm. rendelet alapján történik. Vezetői engedélyt kaphat, aki az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

 

Vezetői engedély kiadásához a járási hivatalba a következő érvényes okmányokat kell magával vinnie a tanulónak: személyi igazolvány, lakcímkártya, orvosi alkalmassági vélemény, Magyar Vöröskereszt által kiállított Igazolás (közúti elsősegély kártya); már tulajdonosi engedély (ha van). A vezetői engedély kiváltása 4.000 Ft, melyet a járási hivatalban kell megfizetni. Első vezetői engedély kiváltása ingyenes.

 

Vizsgaigazolás:  alap esetben a KAV elektronikusan átküldi a közlekedés nyilvántartó hatóságnak, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek.

Külföldön a D kategóriával a 24. életév betöltése után.

 

Felnőttképzési Szerződés módosításának, bontásának feltételei:

Többletköltségek felmerülése esetén az árváltoztatás jogát fenntartjuk (pl: üzemanyag áremelés, energia-áremelés, infláció).

 

A tanuló bonthatja a,  ha a jogszabályban meghatározott szerződési képzési időt túllépte.

 

Áthelyezését kérheti másik képzőszervhez :

Ha a Tanuló nincs megelégedve a szolgáltatás minőségével, szakmai sérelem érte és a panaszt az iskolavezető nem tudja orvosolni, úgy joga van a tanulmányait másik képzőszervnél folytatni. Az áthelyező (Képzés igazolás) 3 munkanapon belül kiállításra kerül, ha a START Oktatási Kft. által már teljesített szolgáltatás ellenértékét teljes egészében a Tanuló megfizette. A képzőszervtől való kijelentkezés esetén 20.000 Ft + ÁFA adminisztrációs díj költséget számolunk fel a Tanulónak. A képzési igazolás kiadásával egyidőben – kérelemre – a fel nem fizetett díjakat visszafizetjük. A képzési igazolás kiadásával egyidőben a tanuló a még fennálló tartozásait köteles rendezni az iskola felé. Nem térítünk vissza elméleti tandíjat, valamint a KAV-nak már átutalt vizsgadíjat.

 

Az iskola bonthatja a tandíjat,  ha a tandíjat és a vezetési óradíjat a tanuló elmulasztja fizetni, szándékosan kárt okoz, elmulasztja a hiánypótlást, panasz van a tanulóra.

Mentesítések

 

Az alább felsorolt képesítéssel rendelkező tanulókat a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a vizsgaközpont engedélyezi.

 

Mentesítések a „szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tan- és vizsgatárgyból:

- Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

- A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzemben tartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

 

- „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

 

- Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

- Szakképesítés - szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

= mezőgazdasági gépjavító és karbantartó.

 

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

 

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

 

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén - az egyéb feltételek teljesülése mellett - a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

 

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

 

Mentesítések a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tan- és vizsgatárgyból:

- Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

= munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

= munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

= felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

= munkavédelmi technikusi oklevél;

= középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

 

- A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

 

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.